เลือกภาษา      
หน้าหลัก  l  เกี่ยวกับเรา  l  ผลิตภัณฑ์  l  จักรกลสนับสนุนหลัก  l  สมัครงาน  l  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  l  ติดต่อเรา
 
สมัครงาน > แบบฟอร์มสมัครงาน
ใบสมัครงานออนไลน์ (Job Application Form Online)
ตำแหน่งที่สมัคร *
(Position Applied)
วันที่ท่านสามารถทำงานได้ *
(Start Work)
เงินเดือนที่คาดหวัง *
(Expected salary)
บาท (Bht.) เวลาที่ท่านสามารถทำงานได้ *
(Start Times)
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
ชื่อ-สกุล(ไทย) *
Name(Thai)
ชื่อเล่น *
(Nick Name)
ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) *
Name(English)
ที่อยู่ปัจจุบัน *
(Present Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
โทรศัพท์ที่ทำงาน
(Telephone Office)
โทรศัพท์มือถือ *
(Mobile)
อีเมล์แอดเดรส *
(E-mail address)
วัน-เดือน-ปีเกิด *
(Birthdate)
อายุ *
(Age)
ปี (years)
ส่วนสูง *
(Height)
ซม.(cms) น้ำหนัก *
(Weight)
กก.(kgs)
สถานภาพสมรส
(Marital status)
โสด (single) หย่า (divorced) สมรส (married) หม้าย (widowed)
ศาสนา *
(Religion)
สัญชาติ *
(Nationality)
บัตรประชาชนเลขที่ *
(ID Card No.)
วันที่ออกบัตร *
(Date of issue)
บัตรภาษีเลขที่
(Tax Card No.)
วันหมดอายุ *
(Date of expiry)
บัตรประกันสังคมเลขที่
(Social Security Card No.)
สถานภาพทางทหาร
(Military Status)
ยังไม่ได้เกณฑ์ (Uncompleted military training school)
เรียน รด. (Military training school)
ปลดกองหนุน (Decharged)
อื่นๆ (Others)
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา *
(Education Level)
ชื่อสถานศึกษา *
(Education Institute)
ปีที่สำเร็จ *
(Year End)
วุฒิการศึกษา/สาขา *
(Degree/Major)
เกรดเฉลี่ย *
(GPA)

อื่นๆ (others)

อื่นๆ (others)
ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)
1. ชื่อบริษัท
(company name)
ประเภทของธุรกิจ
(Type of business)
ระยะเวลา
(Working period)
จาก (เดือน/ปี)
(From)
ถึง (เดือน/ปี)
(To)
เริ่มต้น
(Start)
ตำแหน่ง
(Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
เงินเดือน
(Salary)
รายได้อื่นๆ
(Other income)
สุดท้าย
(End)
ตำแหน่ง
(Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
เงินเดือน
(Salary)

รายได้อื่นๆ
(Other income)

เหตุผลที่ออก
(Reason for leaving)
2. ชื่อบริษัท
(company name)
ประเภทของธุรกิจ
(Type of business)
ระยะเวลา
(Working period)
จาก (เดือน/ปี)
(From)
ถึง (เดือน/ปี)
(To)
เริ่มต้น
(Start)
ตำแหน่ง
(Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
เงินเดือน
(Salary)
รายได้อื่นๆ
(Other income)
สุดท้าย
(End)
ตำแหน่ง
(Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
เงินเดือน
(Salary)

รายได้อื่นๆ
(Other income)

เหตุผลที่ออก
(Reason for leaving)
ความสามารถพิเศษ (Special ability)
ภาษาต่างประเทศ * (Foreign language) อ่าน * (Reading) พูด * (Speaking) เขียน * (Writing)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *
(Program Computer)
  ใบขับขี่รถยนต์ (Driver licence)
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (Driver licence)
อื่นๆ (others)
งานอดิเรก (Hobbies)
การฝึกอบรม (Training course)
หลักสูตร(Course) สถาบันผู้จัด (Organizer) ระยะเวลา (Duration)
1. วัน (days)
2. วัน (days)
ข้อมูลอื่นๆ (Others)
ในกรณีเร่งด่วนติดต่อ In case of emergency please contact
ชื่อ-นามสกุล *
(Name)
ที่ทำงาน
(Office)
ที่อยู่ปัจจุบัน *
(Address)
ความสัมพันธ์ *
(Relationship)
โทรศัพท์ *
(Telephone)
บุคคลอ้างอิง Reference (ที่ไม่ใช่ญาติ/Not relative)
ชื่อ-นามสกุล *
(Name)
ที่ทำงาน *
(Office)
โทรศัพท์ *
(Telephone)
ตำแหน่ง
(Position)
ความสัมพันธ์ *
(Relationship)
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก? *
(How do you come to apply the position?)
ท่านเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือไม่?
(Have you ever recieved term of imprisonment by filnal judement?)
เคย (ever) ไม่เคย (never)
ท่านเคยถูกไล่ออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้างเพราะกระทำผิดหรือไม่?
(Have you ever been dismissed or
discharged because of commiting any offense?)
เคย (ever) ไม่เคย (never)
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่?
(Have you ever been pyhsical disability)
เคย (ever) ระบุ (specification)
ไม่เคย (never)
ในระหว่าง 5 ปี ที่ผ่านมาท่านเจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่?
(Have you ever been seriously ill during last 5 years?)
เคย (ever) ระบุ (specification)
ไม่เคย (never)
ท่านต้องยื่นใบลาออกต่อนายจ้างปัจจุบันล่วงหน้ากี่วัน
(What period of notice would you be required to give your presend employer)
วัน (days)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ
(I hereby certify that all statements made in this application are true)
สมัคร ณ วันที่
(Date)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
Photo : Transcript :